پهلوان شورورزی؛ علاوه بر معرفت و عطوفت شاعر پیشه و با گذشت بود

پهلوان ابراهیم آزمون رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی باچوخه کشور یکی از پهلوانان خطه خراسان که در دوران شادروان پهلوان شورورزی ۱۵ سال هم تیمی او بوده است، در مورد پهلوان یعقوب‌علی شورورزی گفته است: لقب پهلوان مهربان را به دلیل عطوفت و محبت شورورزی به او داده بودیم و پهلوان شورورزی پوریای ولی دوران خودش بود. هیچ رفیقی به افتادگی و معرفت و تعصب خراسانی شادروان شورورزی ندیده بودم.

ادامه مطالب