دانلود رایگان کتاب «قوانین و مقررات چوخه»

دانلود کتاب

آخرین قوانین و مقررات چوخه؛ شامل ۳۷ ماده و ۳۴تبصره پس از برگزاری مجامع بازنگری و تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی و همچنین برگزاری جلسات شورای راهبردی انجمن چوخه کشور با کسب نظرات کارشناسی واحد دپارتمان ورزش‌های سنتی فدراسیون ورزش روستایی تطبیق شد و سپس به ضمیمه بخشنامه شماره ۱۳۸/ص/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی جمهوری اسلامی ایران به کلیه هیات‌های ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.