رییس انجمن چوخه: جابجایی « چوخه » از فدراسیون ورزش روستایی به « جودو » به صلاح نیست

وزارت ورزش باید توسعه و فراگیری کشتی با چوخه را به عنوان یک ورزش ملی مورد توجه ویژه قرار دهد تا مثل گوشت قربانی بین فدراسیون های ورزشی جابه جا نشود.

ادامه مطالب
۱ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳